امور فرهنگی و فوق برنامه- اعضاء کمیته ناظر بر نشریات
مشخصات اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی سال ۹۶-۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 
نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.6867.51036.fa
برگشت به اصل مطلب