امور فرهنگی و فوق برنامه- کانون ایران شناسی و گردشگری
لیست اسامی دبیران و شورای مرکز - کانون ایران شناسی و گردشگری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

شناسنامه کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه علم و صنعت

کانون ایران شناسی و گردشگری

نام دانشگاه: علم و صنعت     نام کانون: ایران شناسی و گردشگری

زمان برگزاری انتخابات:4/3/94 ساعت :10:00

تعداد کل اعضای شرکت کننده در انتخابات: 44

تعداد آرای ماخوذه: 44

نام و نام خانوادگی ناظر انتخابات: مرضیه جودکی

نتایج انتخابات

اعضای اصلی

تعداد آرا

معدل ترم گذشته

رشته و مقطع تحصیلی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

36

13.81

کارشناسی کامپیوتر

92521204

پویا قهرمانیان

1

29

15.96

کارشناسی کامپیوتر

92522051

میلاد بهلولی

2

27

13.61

کارشناسی مواد

92533159

نیما رحیمیان شتربان

3

24

13.78

کارشناسی صنایع

92471159

مهدی خدمتلو

4

18

14.91

کارشناسی راه آهن

92432015

محمدرضا اقبال سعد آبادی

5

اعضای علی البدل

تعداد آرا

معدل ترم گذشته

رشته و مقطع تحصیلی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

20

16.33

کارشناسی مکانیک

92541006

محمد اصلانی

1

11

13.58

ارشد ریاضی

92646067

سید عباس معینی

2

مشخصات دبیر کانون

تعداد آرا

معدل ترم گذشته

رشته و مقطع تحصیلی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

18

14.91

کارشناسی راه آهن

92432015

محمدرضا اقبال سعدآبادی

1

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.5580.45743.fa
برگشت به اصل مطلب