امور فرهنگی و فوق برنامه- کانون ایران شناسی و گردشگری
نتایج انتخابات کانون ایرانشناسی و گردشگری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نتایج انتخابات کانون ایرانشناسی و گردشگری

طی برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی هنری در تاریخ 21 و 22 مهر ماه سال جاری نفرات منتخب کانون ایرانشناسی و گردشگری به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

نام و نام خانوداگی

شماره دانشجویی

توضیحات

1

هادی سلیمانی

89471029

دبیر

2

ستار یاری

91482026

عضو اصلی

3

مهدی کربلائی

89411089

عضو اصلی

4

ساسان کریمی

89461024

عضو اصلی

5

فروغ علیلو

90461509

عضو اصلی

6

مسعود افتخاری

91431014

عضو علی البدل

7

علی فرجیان

91431113

عضو علی البدل

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.5580.30682.fa
برگشت به اصل مطلب