امور فرهنگی و فوق برنامه- آیین نامه اردوهای دانشجویی
آئین نامه اردوهای دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آئین نامه اجرائی اردوهای دانشجویی (داخل کشور) دانشگاه علم و صنعت ایران  pdf

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://www.iust.ac.ir/find-37.5082.7550.fa.html
برگشت به اصل مطلب