امور فرهنگی و فوق برنامه- مسئول دبیرخانه
مسئول دبیرخانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/8/12 | 

مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی

مسئول دبیرخانه

جناب آقای  محمد شکوری

داخلی

2469

مستقیم

77240134

ایمیل

csvc@iust.ac.ir

آدرس

دانشگاه علم وصنعت ساختمان 15 خرداد، طبقه سوم  مدیریت امور فرهنگی اساتید و کارکنان

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.13498.30496.fa
برگشت به اصل مطلب