دانشکده مهندسی برق- متن ها
شرح وظایف و اختیارات معاون پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Untitled Document

 معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق

 

AWT IMAGE

 دکتر علی اکبر جلالی

رتبه علمی استاد

شرح وظایف و اختیارات

 • اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

• برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه

• نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

• تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

• نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده

• ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده

• ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی

• ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب

• ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه

• نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشکده

• نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی

• نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود

• بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویتها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده

• نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور پشتیبانی در دانشکده

• بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه

• بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی

• ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آموزشی و اداری دانشکده

• نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان غیر آموزشی دانشکده

• بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان

• نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده

• نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آن مطابق مقررات

• نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات

• نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مالی و اموالی دانشکده در پایان سال مالی

• تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

• بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط

• اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویان سازمان مرکزی دانشگاه در دانشکده

• ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.8889.14870.fa
برگشت به اصل مطلب