دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
ارائه گزارش فرصت مطالعاتی داخلی صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/12 | 
ارائه دهندگان موضوع سمینار
آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی بهبود دقت سامانه INS و GPS ارزان قیمت مبتنی بر روش های یادگیری ماشینی
آقای دکتر سیدعلیرضا نظاالحسینی نقش ماهواره در نسل پنجم سرویسهای مخابراتی
آقای دکتر ابوذر غفاری پردازش سیگنال و تصویر (ساخت و ناحیه بندی تصویر) در سیستم تصویر برداری پسیو رادیویی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find-35.6168.61421.fa.html
برگشت به اصل مطلب