دانشکده مهندسی برق- دکتر سیدمجید اسماعیل زاده
Dr. Smaeilzadeh

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/9 | 

  دکتر سیدمجید اسماعیل زاده

  مرتبه علمی: استادیار

  تلفن: ۷۳۲۲۵۶۷۱ (۲۱)

  فاکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

  پست الکترونیک: smailzadeh(At)iust.ac.ir

   Dr. Seyed Majid Smaeilzadeh

  Title: Assistant Professor

  Tel: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۶۷۱

  Fax: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۷

  Email: smailzadeh(At)iust.ac.ir

Education|Awards|Fields of Interest|Administerative Positions|Consulting Experience|Publications|Research Laboratory|Teaching Experience| Student Projects|

 

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

Seyed Majid Smaeilzadeh © ۲۰۱۵ | All Rights Reserved |

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.16308.42489.fa.html
برگشت به اصل مطلب