دانشکده مهندسی برق- Awards
Awards

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/4 | 

Letter of Appreciation for NAVID Satellite Design, Manufacturing and In Orbit Operation from the President of Islamic Republic of Iran.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.16294.44288.fa
برگشت به اصل مطلب