دانشکده مهندسی برق- Education
Education

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/4 | 
  • Doctor of Philosophy (PhD) on Control Eng., Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran ,2001-2000
  • Master of Science (M.Sc.) on Control Eng., Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran,1998-2000

  • Bachelor of Science (B.Sc.) on Electrical Eng., University of  Guilan, Guilan,Iran,1991-1996

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.16293.44278.fa
برگشت به اصل مطلب