دانشکده مهندسی برق- افتخارات
افتخارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/4 | 

 · تقدیر نامه از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به جهت پرتاب و بهره برداری موفقیت آمیز از ماهواره نوید علم و صنعت ۱۳۹۱

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find-35.16278.44286.fa.html
برگشت به اصل مطلب