دانشکده مهندسی برق- تحصیلات
تحصیلات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/4 | 

• دکترا، مهندسی برق –کنترل، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1387

  • کارشناس ارشد، مهندسی برق – کنترل، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1379

  • کارشناسی، مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه گیلان، سال1375

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.16277.44277.fa
برگشت به اصل مطلب