دانشکده مهندسی برق- Education
Education

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/4 | 

 - B.S.: K.N. Toosi University, Tehran ,Iran

  - M.S.: Syracuse University, New York, U.S.A.

  - Ph.D.: Syracuse University, New York, U.S.A.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.16261.44267.fa
برگشت به اصل مطلب