دانشکده مهندسی برق- تحصیلات
تحصیلات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۱/۳ | 

• دکترای مهندسی برق (قدرت - کنترل)، انستیتو تکنولوژی هند (. I.I.T.D)، دهلی‌نو - هندوستان، 1991

• کارشناسی ارشد مهندسی برق، انستیتو تکنولوژی هند (. I.I.T.D)، دهلی‌نو - هندوستان، 1988

• کارشناسی مهندسی برق، انستیتو تکنولوژی منطقه‌ای (. N.I.T)، بوپال - هندوستان ، 1986

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.15768.43620.fa
برگشت به اصل مطلب