دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی دکترا
دستورالعمل ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/7 | 

دانشجویان گرامی جهت اطلاع از دستوالعمل ها و آیین نامه های دانشکده (از جمله مراحل دفاع از پیشنهاد رساله دکترا، دستورالعمل سمینار میان دوره ای ، آیین نامه مقالات ، دستورالعمل و مراحل  پیش دفاعیه و......) به :

امور آموزش ⇐دکترا ⇐دستوالعمل ها و آیین نامه های دانشکده

مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14568.48807.fa
برگشت به اصل مطلب