دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
عدم پذیرایی گروه قدرت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/23 | 
طبق تصمیم گیری اعضاء محترم گروه قدرت، لطفا دانشجویان این گروه در زمان دفاع پایان نامه، از تدارک پذیرایی داوران خودداری نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14567.54265.fa
برگشت به اصل مطلب