دانشکده مهندسی برق- اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گروه الکترونیک گروه بیوالکتریک گروه قدرت گروه کنترل گروه مخابرات

AWT IMAGE

AWT IMAGE

• گروه بیوالکتریک

AWT IMAGE

• مدیر گروه : جناب آقای عباس عرفانیان امیدوار.

TOP
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر عرفانیان امیدوار دکتر دلیری دکتر بهنام دکتر سبز پوشان
AWT IMAGE
دکتر شالچیان دکتر غفاری

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=35.14120.34228.fa
برگشت به اصل مطلب