دانشکده مهندسی برق- جزوات و کتب مفید
شبکه های توزیع هوشمند

حذف تصاویر و رنگ‌ها


AWT IMAGE

عنوان کتاب: سیستم های کنترل گسسته زمان

تالیف: دکتر سید حجت سبز پوشان

چاپ اول سال 1392

قیمت: 220000 ریال


AWT IMAGE

عنوان کتاب : شبکه های توزیع هوشمند

تالیف : دکتر شهرام جدید-مهندس علیرضا ذکریازاده 

چاپ اول سال1391

قیمت :160000 ریال


AWT IMAGE

نام کتاب: اصول کوانتوم الکترونیک و محاسبات کوانتومی نوری

مولفان: دکتر شهرام محمد نژاد ومهندس معصومه طاهر خانی

چاپ اول: 1391

موضوع: کوانتوم و فوتون


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.12669.27024.fa
برگشت به اصل مطلب