دانشکده مهندسی برق- دفاعیه دکتری
دفاعیه آقای علی کرمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | 
چکیده
بیماری‌های قلبی شایع‌ترین عامل مرگ انسان‌ها در سراسر جهان است و مسئول ۴۳% از تمام مرگ‌ومیر در ایران است. این امر تحت تأثیر بیماری‌های مختلف قلبی است، که در میان آن‌ها بیماری عروق کرونر قلب رایج‌ترین نوع آن بشمار می آید. در دهه ی اخیر بسیاری از محققین به سمت شناسایی و اهمیت بیماری‌های آترواسکلروز روی آورده اند. در این راستا، سامانه های تصویربرداری غیرتهاجمی، قابلیت ارزیابی کمّی بافت های آترواسکلروز را ندارند. از اینرو، در دهه ی اخیر استفاده از تصویربرداری داخل رگی به شدت توسعه‌یافته است. در این رساله یک فرایند چهار مرحله ای به منظور دست یابی به ویژگی های نوین همودینامیکی-تصویری در تصاویر توام داخل رگی اولتراسوند و توموگرافی همدوس نوری پیشنهاد شده است. در مرحله ی اول یک پروسه ی نوین آماری غیرپارامتریک به منظور استخراج دیواره کرونر معرفی می شود. در مرحله ی دوم یک فرایند مبتنی بر تغییرات و جابه جایی کرونری به منظور استخراج سیگنال ناشی از ضربان قلبی پیشنهاد شده است. استخراج انحنای سه بعدی کرونر بدون دخالت سامانه تصویربرداری جانبی در مرحله ی سوم پیشنهاد شده است. در نهایت ، مرحله ی چهارم شامل تلفیق تصاویر به همراه تخمین مدل رفتاری پلاکها در حضور کرنش های مختلف وارده بر دیواره کرونر و سپس ارایه ماتریس ویژگی نوین جهت افزایش کارایی حداکثری دو دستگاه تصویربرداری در امر تشخیص پلاک های آسیب پذیر می باشد. هریک از مراحل پیشنهادی بطور مستقل با استفاده از دادگان تصنعی و دادگان حاصل از بافت زنده مورد ارزیابی قرار گرفته است. بهبود ۱۷ درصدی طبقه بندی پلاک های آسیب پذیر در مقایسه با نتایج حاصل از آنچه که بعنوان استاندارد شناخته می شود، موید دقت فرایند چهارمرحله ای پیشنهادی است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.12584.55634.fa
برگشت به اصل مطلب