دانشکده مهندسی برق- دفاعیه دکتری
دفاعیه دکتری آقای مرتضی شفیعی نیستانک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/21 | 
چکیده 
امروزه رشد سریع شبکه های حسگر بی سیم در کاربردهای مختلف تجاری و نظامی، توجه محققان را برای بهبود کارایی این شبکه ها از طریق تلفیق آنها با فن آوریهای مختلف به خود معطوف داشته است. یکی از مهمترین شاخه های بهبود و توسعه در شبکه های حسگر بی سیم که به عنوان نسل بعدی این شبکه ها در نظر گرفته می شود، شبکه حسگر بی سیم شناختگر (C-WSN) می باشد. بنابراین در اختیار داشتن یک الگوریتم سنجش طیف مناسب و قابل پیاده سازی روی گره های دارای محدودیت، به عنوان مسئله باز در شبکه های C-WSN، مطرح است. روش های مختلفی برای سنجش طیف در این شبکه ها با تکیه بر ساده بودن و عموما برپایه آشکارساز انرژی پیشنهاد شده اند. این رساله با نگاهی نو به موضوع، صرفا ساده بودن روش را کافی ندانسته و استفاده از روشهای ساده ولی با کارایی پایین را، باعث اتلاف منابع گره های حسگر انگاشته است. بنابراین ضمن ارائه تعریفی جدید از مسئله سنجش طیف در شبکه های C-WSN، به طراحی مدلی تحت عنوان مدل سنجش طیف متحدانه برای این شبکه ها بجای مدل سنجش طیف مشارکتی در شبکه های CR و همچنین ارائه روشی برای سنجش طیف با کارایی بالا براساس این مدل پرداخته ایم. همچنین توجه کردیم که مجموعه معیارهای موجود در شبکه های CR، برای تشخیص اینکه چه روش سنجش طیفی برای یک شبکه با منابع محدود مناسب می باشد، کافی نیست. بنابراین با پیشنهاد و افزودن معیارهایی جدید تحت عنوان معیارهای امکان پذیری به معیارهای کارایی موجود، کرانهای متناظر با این معیارها و همچنین روش ارزیابی، امکان بررسی کمّی روشهای سنجش طیف در شبکه های C-WSNرا نیز فراهم آوردیم. در نهایت براساس معیارها و روش ارزیابی پیشنهادی نشان دادیم که روش سنجش طیف چندپنجره ای متحدانه که ارائه کرده ایم، در شرائط تخصیص ۱ تا ۱۰ درصد حافظه گره به الگوریتم سنجش طیف، بترتیب در ۳۰ تا ۸۰ درصد گره های حسگر بی سیم رایج قابل پیاده سازی است که در مقایسه با الگوریتم ساده و با کارایی پایین آشکارساز انرژی با ۲۰ تا ۷۰ درصد امکان پیاده سازی، ۱۰ درصد بهتر خواهد بود. ضمنا این روش با فرض احتمال آشکارسازی PD > %۹۰ تقریبا ۱۴ دسیبل در نسبت سیگنال به نویز لازم برای آشکارسازی، نسبت به روش آشکارساز انرژی صرفه جویی کرده و کارایی بالایی خواهد داشت.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=35.12584.54234.fa
برگشت به اصل مطلب