دانشکده مهندسی برق- دفاعیه دکتری
دفاعیه دکترای آقای داود ظریفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۸/۱۹ | 
AWT IMAGE

دفاعیه دکتری آقای داود ظریفی دانشجوی، استاد گرامی آقای دکتر محمد سلیمانی با عنوان "پیاده سازی روش فضای حالت در تحلیل مسائل پراکندگی معکوس ساختارهای پیچیده و متامتریالی صفحه ای" روز یکشنبه مورخ 94/09/01 ساعت 17 در سالن خوارزمی دانشکده مهندسی برق برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.12584.42163.fa
برگشت به اصل مطلب