دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
واحدهای درسی دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۱ به بعد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/10 | 
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۱ به بعد
بر اساس تصویب شورای آموزشی - پژوهشی دانشکده مقرر است دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۱ به بعد ۱۵ واحد درسی آموزشی و ۲۱ واحد درسی پایان نامه را اخذ نمایند.
تحصیلات تکمیلی دانشکده 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9936.70289.fa
برگشت به اصل مطلب