دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
اطلاعیه حذف پزشکی نیمسال دوم 91-1390

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE  AWT IMAGE

دانشجویان مقطع کارشناسی که بدلیل بیماری موفق به شرکت در امتحانات دروس نظری پایان نیمسال دوم 91-1390 نشده‏اند برای بررسی گواهی پزشکی به موارد ذکر شده زیر توجه نمایند.
1- از روز دوشنبه 12/4/1391 به آموزش دانشکده مراجعه و فرم تقاضای حذف پزشکی را اخذ نموده، پس از تکمیل نمودن فرم و تائید عدم محرومیت فقط توسط استاد درس و مهر آموزش دانشکده یا گروه ارائه دهنده درس به دفتر آموزش دانشکده تحویل نمایید.
2- مدارکی که باید همراه فرم تقاضای حذف پزشکی به آموزش دانشکده تحویل گردند عبارتند از:
الف: اصل گواهی پزشکی
ب: فرم تکمیل شده تقاضای حذف پزشکی (به طور کامل )
ج: یک نسخه کپی از تعرفه نهایی نیمسال دوم 90
3- حداکثر مهلت تحویل مدارک پزشکی به آموزش دانشکده روز چهارشنبه 21/4/1391 می باشد و بعد از آن مدرکی پذیرفته نمی‏شود.

تذکر:
1- مدارک ناقص مورد بررسی قرار نمی گیرند.
2- دروس عملی تحت هیچ شرایطی قابل حذف پزشکی نمی‏باشد.
3- در صورتیکه استاد درس (استاد مدعو) بوده و در نیمسال جاری در این دانشگاه تدریس نداشته باشد فقط تایید عدم محرومیت با امضاء معاون آموزشی دانشکده ارائه دهنده درس پذیرفته می‏شود.
4- با توجه به مصوبه کمیته منتخب شورای آموزشی گواهی پزشک در طول امتحانات از شهرستان پذیرفته نمی شود و ضمناً گواهی پزشک با مهر اورژانس نیز مورد بررسی قرار نمی‏گیرد.
5- آموزش کل و دانشکده از پذیرش گواهی پزشکی برای بار سوم معذور است.
6- آموزش کل و دانشکده از پذیرش درخواست دانشجویان به صورت موردی و در خارج از مهلت مقرر تحت هر شرایطی معذور است.
7- نتایج بررسی از طریق سایت دانشکده اعلام می‏شود.

امور آموزش کارشناسی دانشکده عمران - 12/4/1391

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9936.24948.fa
برگشت به اصل مطلب