دانشگاه علم و صنعت ایران- افتخارات علمی
افتخارات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

 عضو هیأت علمی  عنوان افتخارات و اختراعات  سال

1

علی کاوه

عضویت دائم فرهنگستان علوم و هنر اروپا

-

2

علی کاوه

عضویت دائم فرهنگستان علوم جهان (TWAS)

-

3

علی کاوه

عضویت دائم فرهنگستان علوم

-

4

عباس افشار

استاد نمونه کشوری برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5

حمید بهبهانی

استاد نمونه کشوری برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1390

6

محمد حسن بازیار

استاد نمونه کشوری برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1389

7

علی کاوه

نویسنده بهترین کتاب مهندسی عمران رتبه اول جشنواره مهندسی عمران

1388

8

علی کاوه

برنده جایزه علمی افضلی‌ پور دانشگاه باهنر کرمان

1388

9

علی کاوه

استاد نمونه کشوری برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1386

10

علی کاوه

برنده جایزه علامه طباطبایی (دوره اول)

11

محمد حسن بازیار

انتخاب کتاب مکانیک خاک بعنوان کتاب برتر عمران در کشور

1385

12

علی کاوه

پژوهشگر برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1385

13

حمید بهبهانی

جشنواره خاتم

1384

14

حمید بهبهانی

برگزیده جشنواره خوارزمی

1384

15

عباس افشار

پیش کسوت انجمن هیدرولیک ایران

1384

16

علی کاوه

چهره ماندگار در مهندسی عمران از طرف فرهنگستان علوم و سازمان صدا و سیما

1383

17

علی کاوه

پژوهشگر برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1383

18

علی کاوه

پژوهشگر نمونه ایران برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1379

19

علی کاوه

برگزیده هفتمین جشنواره خوارزمی

1373

20

علی کاوه

برگزیده اولین دوره کتاب سال کشور

1362

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9669.15023.fa
برگشت به اصل مطلب