دانشگاه علم و صنعت ایران- معاونت پژوهشی
پیام معاونت پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دکتر حسین افضلی مهر

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران


  پیام معاونت پژوهشی

  دانشگاه علم و صنعت ایران بعنوان یکی از دانشگاههای مادر کشور، نقش مهمی در تولید و نشر علم دارد .در بیانیه چشم انداز دانشگاه ذکر شده است که دانشگاه می بایست تحقیقات محور و توانمند در تولید و نشر دانش و فناوری های پیشرفته باشد. این توانمندیها در حوزه های پژوهش و آموزش باید بگونه ای باشد که این دانشگاه بتواند به بالاترین سطوح مراکز علمی جهان اسلام برسد.

  لازمه این امر تنظیم سیاست تحقیقاتی جهت بهره برداری کامل از امکانات موجود، توسعه تحقیقات کاربردی با توجه به نیازهای کشور، توسعه فرهنگ تحقیقات و انجام تحقیقات قابل رقابت در صحنه بین المللی می باشد.

  هدف این معاونت زمینه سازی برای نیل به اهداف فوق از طریق اولویت دادن به فعالیتهای پژوهشی، حمایت ویژه از اعضا هیأت علمی و دانشجویان نخبه و برنامه ریزی برای ایجاد یک دانشگاه پژوهش محور و مولد دانش می باشد. در کنار موارد فوق، این معاونت به توسعه مراکز پژوهشی و اعمال سیاستهای تشویقی به منظور توسعه تجاری سازی نتایج پژوهش ها و تبیین اولویتهای پژوهشی دانشگاه نیز اهتمام می ورزد.

 

 شرح وظایف و اختیارات معاون پژوهشی و مدیر اجرائی

   - اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

  - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه

  - نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

  - تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

  - نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده

  - ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده

  - ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی

  - ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب

  - ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه

  - نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشکده

  - نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی

  - نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود

  - بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویتها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده

  - نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور پشتیبانی در دانشکده

  - بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه

  - بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی

  - ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آموزشی و اداری دانشکده

  - نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان غیر آموزشی دانشکده

  - بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان

  - نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده

  - نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آن مطابق مقررات

  - نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات

  - نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مالی و اموالی دانشکده در پایان سال مالی

  - تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

  - بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط

  - اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویان سازمان مرکزی دانشگاه در دانشکده

  - ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.6622.14882.fa
برگشت به اصل مطلب