دانشگاه علم و صنعت ایران- آز-هیدرولیک
آز - هیدرولیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

آزمایشگاه هیدرولیک توسط آقای مهندس حکیما اداره می شود.

برخی از آزمایشاتی که امکانات و دستگاههای لازم برای انجام آنها در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده عمران وجود دارد عبارتند از :

تعیین نیروی برخورد جت آب

مدرج کردن فشارسنج بوردان

تخلیه آب از یک دهانه مدور

تعیین گرانروی یک سیال به کمک آزمایش استوکس

تخلیه آب از روی سرریزها

آزمایش سرریز پهن

اندازه گیری افت انرژی در اثر اصطکاک در طول یک لوله مستقیم

تعیین مرکز فشار

دستگاههای اندازه گیری شدت جریان

اندازه گیری افت انرژی در اجزای یک سیستم لوله

این آزمایشگاه بیش از 40 سال مورد استفاده دانشجویان دانشکده عمران قرار دارد و شامل رنج وسیعی از آزمایشات مکانیک سیالات از آزمایشات پایه تا آزمایشات پیشرفته نظیر روشهای اندازه گیری جریان آب در مجاری کانال های روباز می باشد.

این آزمایشگاه دانشجویان رشته مهندسی عمران را در زمینه های تحصیلی آنها به کمک کتاب و نتایج آزمایشات آماده می کند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.3241.3283.fa
برگشت به اصل مطلب