دانشگاه علم و صنعت ایران- برات مجردی
دکتر برات مجردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

برات مجردی

استادیار

رتبه علمی

نقشه برداری

گروه آموزشی

8153

تلفن

77240398 - (09821)

نمابر

Mojaradi AT iust.ac.ir

پست الکترونیکی

محل کار دانشکده مهندسی عمران، طبقه دوم - اطاق 290

تحصیلات:

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، 1388

دکترا

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، 1379

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز، ایران، 1377

کارشناسی

آدرس پستی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، کد پستی 13114-16846

Link to Google Scholar

موضوعات مورد علاقه:

سنجش از دور شامل پردازش و آنالیز تصاویر ماهواره ای، مدلسازی سیستمهای سنجش از دور، مدلسازی و تخمین پارامترهای محیطی با استفاده از سنجش از دور ماهواره­ای و سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)

پیشینه آموزشی

 • مقطع تحصیلات تکمیلی

- مدلسازی رقومی زمین، مدیریت داده های سنجش از دور، سنجش از دور فراطیفی، کاربرد فتوگرامتری، RS و GIS در راه و ترابری، کاربرد RS ,GIS در مهندسی عمران آب و محیط زیست

 • مقطع کارشناسی

- پردازش تصویر، سیستم اطلاعات مکانی، نقشه برداری 1 و نقشه برداری پیشرفته

- تدریس در دانشگاه های علم و صنعت ایران، امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید چمران، فناوری های پیشرفته کرمان و شهید رجائی

عضویتها:

 • عضو انجن آموزش محیط زیست

 • عضو IEEE

 • عضو کمیته پدافند غیر عامل وزارت علوم- کمیته تهدیدات سنجنده های ماهواره ای

داور علمی:

 • داور مجله IEEE Transaction on Geosciences and remote sensing

 • داور مجله IEEE Geosciences and remote sensing Letters

 • داور مجله SPIE Journal of Applies Remote Sensing

 • سر داور مجله علمی پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران- دانشگاه شهید بهشتی

 • سر داور مجله علوم و فنون نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 • داور و عضو کمیته داوران کنفرانس سازمان نقشه برداری کشور

جوایز و نشانها:

 • رتبه اول ورودی و دوره دکتری

 • دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1384

 • مقاله برتر در زمینه نوآوری در کنفرانس انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور در سال 2006 در کشور هلند

 • استاد نمونه دانشگاه شهید رجایی – سال 1388

 • استاد نمونه آموزشی دانشکده از منظر دانشجویان فارغ التحصیل ممتاز 95

مقالات در نشریات خارجی نمایه شده در موسسه اطلاعات علمی

1. Emami, H. , A. Safari, B. Mojaradi, “The Effect of Soil Salinity on the Universal Triangle Method to Estimate Saline Soil Moisture from Landsat Data: Application to SMAPEx-2 and SMAPEx-3 Campaigns” International journal of remote sensing, Accepted, 2017. (Q1, IF= 1.64)

2. Emami, H. , A. Safari, B. Mojaradi, “Fusion Methods for Land Surface Emissivity and Temperature Retrieval of the Landsat Data Continuity Mission Data ” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 54, no. 7, pp. 3842–3855, 2016. (Q1, IF= 3.467)

3. Emami, H. , A. Safari, B. Mojaradi, “A new approach for land surface emissivity estimation using LDCM data in semi-arid areas: exploitation of the ASTER spectral library dataset" International journal of remote sensing, vol. 37, no. 21, pp. 5060-5085, 2016. ( Q1, IF= 1.64)

4. Hamed Noori. Seyed Mostafa Siadatmousavi. Barat Mojaradi “Assessment of sediment yield using RS and GIS at two sub-basins of Dez Watershed, Iran” International Soil and Water Conservation Research Volume 4, Issue 3 ,Pages 199-206, September 2016.

5. Khojastehnazhand, M. , M.H. Khoshtaghaza, B. Mojaradi, M. Goodarzi, “Texture Quality Analysis of Rainbow Trout Using Compression Test and Hyperspectral Imaging Methods” IJFP, vol. 19, no. 5, pp. 974-983, 2016 (Q1, IF= 0.99)

6. A.Izadipour B.Akbarib B.Mojaradi “A Feature Selection Approach for Segmentation of Very High-Resolution Satellite Images" PE&RS, vol. 82, no. 3, pp. 213–222, 2016 (Q2, IF= 1.6)

7. Gholizadeh, H., Mojaradi, B., & Zoej, M. J. V. (2015). Local prototype space-based band selection for hyperspectral subpixel analysis. Photogrammetrie-Fernerkundung-Geoinformation, no. 5, pp. 373-380, 2015 (Q2, IF=0.73).

8. B. Ghobadipour, B.Mojaradi “Comment on: M. Abedi, S. A. Torabi, Gh. Norouzi and M. Hamzeh, ‘ELECTRE III: A knowledge-driven method for integration of geophysical data with geological and geochemical data in mineral prospectivity mapping” Journal of Applied Geophysics, no.117 , pp. 136-137, 2015. (Q2, IF=1.301)

9. B. Ghobadipour, A.M. khaki, B.Mojaradi, F. Naghibi S. Maghsoudy “Integration of GIS and Analytical Hierarchy Process Method for Locating Road Emergency Medical Services Station” Geosystem engineering, vol. 18, no.2., pp. 92-103, 2015

10. Mirnazari, J., Ahmad, Baharin, Mojaradi, B., Sattari, F ".Using Frequency Ratio Method for Spatial Landslide Prediction" Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, Vol. 7 No.15., pp. 3174-3180, 2014

11. S. boordbar, A. Chavochian, B. Mojaradi “Investigation on the application of different satellites in snow measuring studies and the recommendation of appropriate one” Journal of Middle East Applied Science and Technology, vol. 8, no.2., pp. 221-225, 2014

12. Khojastehnazhand, M. , M.H. Khoshtaghaza, B. Mojaradi, M. Goodarzi, W. Saeys, M. Rezaei, “ Comparison of Visible–Near Infrared and Short Wave Infrared hyperspectral imaging for the evaluation of freshness” food research international, vol. 56, pp.25-34,2014, (Q1, IF= 3. 005)

13. M Ghamary Asl, MR Mobasheri, B Mojaradi “ Unsupervised Feature Selection Using Geometrical Measures in Prototype Space for Hyperspectral Imagery ” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 99, no., pp. 0196-2892, 2013. (Q1, IF =3.467)

14. S Khazai, B Mojaradi “ A modified kernel-RX algorithm for anomaly detection in hyperspectral images ” A.J. Geosciences, pp. 1-9, 2013. (Q1, IF= 0.74)

15. Hamzeh, H. , A.A. Naseri, S.K.AlaviPanah, B. Mojaradi, H.M.Bartholomeus “Estimating salinity stress in sugarcane fields with spaceborne hyperspectral vegetation indices" International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, VOL.21, pp.282-290, 2013 (Q1, IF= 2.176)

16. Yousefzadeh, M. , B. Mojaradi, “Combined rigorous-generic direct orthorectification procedure for IRS-p6 sensors" ISPRS journal, VOL.74, pp.122-132, 2012 (Q1, IF =3.313)

17. Khazai, S. , A. Safari, , B. Mojaradi, “Imroving the SVDD approach to hyperspectral image classification " IEEE Geosci. Remote Sens. Let., Let., VOL. 9, NO. 4, pp.594-598, 2012(Q1, IF =1. 823)

18. Gholizadeh, H. , M.J. Valadan Zoej ,B. Mojaradi, “A Decision Fusion Framework for Hyperspectral Subpixel Target Detection” Journal of photogrammetry, remote sensing and geoinformation processing, DGPF, VOL. 3, pp.267-280,2012, (Q2, IF 0. 74)

19. Khazai, S. , A. Safari, B. Mojaradi, “Performance Comparison of Anomaly Detection in Hyperspectral Images " Journal of photogrammetry, remote sensing and geoinformation processing, DGPF, VOL. 1, pp.19-30,2012, (Q2, IF =0. 74)

20. Khazai, S. , A. Safari, , B. Mojaradi, “A Time-Efficient Single Band Selection Method for Anomaly Detection in Hyperspectral Imagery " IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2012, (Q1, IF =2.874)

21. Khazai, S. , A. Safari, B. Mojaradi, “Anomaly Detection in Hyperspectral Images Based on an Adaptive Support Vector Method " IEEE Geosci. Remote Sens. Let., VOL. 8, NO. 4, pp.646-650, 2011 (Q1, IF =1. 44)

22. Emami, H., B. Mojaradi, “A New Method for Accuracy Assessment of Sub-Pixel Classification Results” AJEAS, vol. 2, pp.456-465, 2009.

23. Mojaradi, B., H. Abrishami Moghadam, M.J. Valadan Zoej, Robert P.W. Duin, “Dimensionality Reduction of Hyperspectral Data via Spectral Feature Extraction” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 47, no. 7, pp. 2091–2105, 2009. (Q1, IF= 3.467)

مقالات در نشریات علمی - پژوهشی :

1. مجردی، ب، ولدان زوج، م.ج، ابریشمی مقدم، ح. "کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها" نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران دوره43، شماره 5، دی ماه 1388 ص 597-607

2. کیانژاد، س ع، عبادی، ح، ورشوساز، م، مجردی،ب "طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید جهت توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه" نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران دوره43، شماره 5، دی ماه 1388 ص 585-596

3. قمری اصل، م، مباشری، م. ر، ولدان زوج، م.ج، مجردی، ب. "بهبود روش استخراج ویژگی غیر پارامتریک وزن دار با استفاده از ترکیب خطی نمونه های آموزشی در تصاویر ابر طیفی" نشریه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی ش.2، ص.17-30، سال 88

4. رنگزن،ک.، ساکی،ع.، حسن شاهی، ح.، مجردی، ب. "آنالیز و رده بندی طیفی سنگهای آذرین و دگرگون منطقه ای همدان در جهت بررسی های سنجش از دور با استفاده از طیف سنج بازتابی آزمایشگاهی (350-2500 نانومتر) مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران شماره1، ص.96-81، سال 90

5. یعقوبی، ص.، صاحبی، م. ر، مختارزاده، م.، مجردی، ب. " استفاده از آنالیزهای مورفولوژی به منظور بهبود دقت طبقه بندی تصاویر ابر طیفی با حد تفکیک بالا" نشریه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی ش.2، ص.68-49، سال 93

6. امامی، ح.، صفری، ع.ر.، مجردی،ب. "بهبود روش مبتنی بر شاخص گیاهی جهت برآورد گسیلمندی سطح با استفاده از آنالیز رگرسیون چند متغیره بر روی داده های لندست8 "دوره 5، ش.4، ص.153-137، سال 95

7. حمزه، س.، ناصری، ع.، علوی­پناه، س.ک.، مجردی،ب.، " مدل­سازی سطح آب زیرزمینی کم عمق با استفاده از تصاویر ابرطیفی هایپریون" دوره 2، ش.4، ص.119-99، سال 94

8. امامی، ح.، صفری، ع.ر.، مجردی،ب. " ارائه روشی برای ارزیابی دقت و اعتبارسنجی دمای سطح زمین حاصل از داده های سنجش از دور: مطالعه موردی استان فارس"دوره 6، ش.1، ص.17-1، سال 95

9. Hassan Emami, Abdolreza Safari, and Barat Mojaradi” Modification and Adaptation of SEBAL-Based LSE Estimation Method for LDCM Data: Fars Province, Iran” Journal of Soft Computing and Information Technology (JSCIT) Vol. 5, No. 1, Spring 2016

10. بیات، م.، علیزاده،ح.، مجردی، ب.، "جذب داده برای واسنجی-پیشبینی با استفاده از مدل SWAT " تحقیقات منابع آب ایران، مورد پذیرش قطعی

مقالات در نشریات علمی- ترویجی :

1. O. Ghaffari, M.G.Valadan Zoej, H. Ebadi, and, B. Mojarradi, “Spectral Unmixing using Hyperspectral Images and its Place among other Spectral Processing Algorithms”, Space Journal, No. 28, pages 23-28, 2008

2. امامی، ح، مجردی، ب، " کاربرد سنجش از دور در استخراج مناطق حاوی پوزولان برای صنعت سیمان" مجله علمی ترویجی فضا. شماره 37، بهمن 1387، ص. 35 الی 40 .

3. حسن شاهی، ح.، طوافی، پ.، فتحی گلابی م.، مجردی، ب.، " ضرورت پایگاه های داده مکانی و سیستم موقعیت یاب در پیشگیری، آمادگی و مدیریت بحران در آب و فاضلاب (مطالعه استان البرز("مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، سال پنجم، شماره 2، خرداد 1393 ص 35-48.

مقالات در کنفراس های خارجی و داخلی :

1. M Ghamary Asl, MR Mobasheri, B Mojaradi “ Virtual Dimensionality Estimation in Hyperspectral Imagery Based on Unsupervised Feature Selection " ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, Vol. 3, No.7, 2016

2. R. Ramak, M.J. Valadan Zouj, B. Mojaradi “ IMPROVING LINEAR SPECTRAL UNMIXING THROUGH LOCAL END MEMBER DETECTION” The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 40, No.30, 2015

3. M. Zohari,M.Esmaili, M. Motagh, B. Mojaradi “Comparison of X-Band, L-Band and C-band Radar images in monitoring subsidence in agricultural area” 9th International Workshop- Fring 2015 -ESA

4. A. Izadipour, A.Behzad, B. Mojaradi “A new feature selection method for segmentation of VHR satellite image” IEEE 16th Communications, Signal Processing, and their Applications (ICCSPA) , 2014

5. T. Alipour Fard, B. Mojaradi, A. Esmaeily “ Feature extraction of hyperspectral images based on reformulate computation of between class scatter matrixes ” IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2012

6. S Sharifi Hashjin, A Hoseinpoor Milaghardan, A Esmaeily, B Mojaradi, F Naseri “ Forest fire hazard modeling using hybrid AHP and fuzzy AHP methods using MODIS sensor
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2012

7. Hamed Gholizadeh, Mohammad Javad Valadan Zoej, Barat Mojaradi, " A Novel Hyperspectral Image Clustering Method Based on Spectral Unmixing", IEEE Conference on Aerospace, 978-1-4577-0557-1/12, Montana, USA.

8. Hamed Gholizadeh, Mohammad Javad Valadan Zoej, Barat Mojaradi, "A Decision Fusion Approach for Clustering of Hyperspectral Data Using Spectral Unmixing Methods", IEEE Conference on Aerospace, 978-1-4577-0557-1/12, Montana, USA.

9. Hamed Gholizadeh, Mohammad Javad Valadan Zoej, Barat Mojaradi, "Impact of informative band selection on target detection performance", Presented at the SPIE 2011 conference, 19-22 Sep, 2011, Prague, Czech Republic.

10. Khazai, S. , A. Safari, B. Mojaradi and S. Homayouni "A Fast-Adaptive Support Vector Method for Full Pixel Anomaly Detection in Hyperspectral Images" IEEE Conference on IGARSS, 24-29 July, 2011, PP. 1763-64 , Vancouver, Canada.

11. Hamed Gholizadeh, Mohammad Javad Valadan Zoej, Barat Mojaradi, "A comparative study of subpixel target detectors for hyperspectral imagery", Presented at the Geomatic 90 Conference, National Cartographic Center of Iran, May, 2011, Tehran, Iran.

12. Khazai, S. , A. Safari, S. Homayouni and B. Mojaradi "a performance comparisons between recent anomaly detectors on hyperspectral images" SMPR, 18-19 May, 2011, Tehran, IRAN

13. Yousefzadeh, M. , S. Sadeghian and B. Mojaradi "Direct georeferencing of linear array sensors through topocentric coordinate system " SMPR, 18-19 May, 2011, Tehran, IRAN

14. Mojaradi, B., H.Emami, “A novel band selection method for hyperspectral data analysis” XXIst ISPRS Congress, 3-11 Jul 2008 Beijing, CHINA

15. Mojaradi, B., H. Ashoori, “Improving classification accuracy via proper contextual feature selection in high spatial resolution satellite imagery” XXIst ISPRS Congress, 3-11 Jul 2008 Beijing, CHINA

16. Mojaradi, B., M. Jamal Abad, “Impact of Indices for estimation of area under wheat cultivation USING ASTER IMAGES” MapAsia, Malaysia, 2008.

17. Soofbaf, S.R., H. Fahimnejad, M. J. Valadan Zoej, B. Mojaradi,. “Anomaly Detection Algorithms from Hyperspectral Imagery” Map World Forum, 22-25 Jan. , 2007, India.

18. Mojaradi, B., H. Abrishami Moghadam, M. J. Valadan Zoej, “Investigating of Geometrical and Asymptotical Properties of Hyperspectral Data for Discriminant Analysis” 8-11 May 2006, Enschede, the Netherlands.

19. Ashoori, H., Alimohammadi, Mojaradi, B., “Generating Image-based Features for Improving Classification Accuracy of High Resolution Images” 8-11 May 2006, Enschede, the Netherlands.

20. Maghsoudi, M., B. Mojaradi, M.J. Zouj, “Weighted Combination Of Multiple Classifiers For The Classification of Hyperspectral Images Using a Genetic Algorithm” 8-11 May 2006, Enschede, the Netherlands.

21. Shojaei, A., M. Seai, B. Mojaradi, B. “Producing 3D-Model of Earth using satellite Images and Topographic Mape for Railway Desing” 29 Aug. - 1 Sep. , 2006, Bangkok, Thailand

22. Emami, H., S.B. Fatemi, B. Mojaradi, “Introducing correctness coefficient as an accuracy measure for sub pixel classification results” Map Asia 2005

23. Ashori, H., M.J. Zouj, B. Mojaradi, “Using Contextual Information for Improving Classification Accuracy” Map Middle East, 23-25 April, 2005, Dubai.

24. Ashori, H., Alimohammadi, B. Mojaradi, “Improving classification Accuracy by Combining Spectral and Texture-based Feature Spaces in High Resolution Multispectral Images” ACRS 2005, 7-11 November, 2005, Hanoi, Vietnam.

25. Maghsoudi, M., B. Mojaradi, M.J. Valadan Zoej, “Using a Weighted Random Subspace Method to Improve the Classification Accuracy of Hyperspectral Images ” 2005, 7-11 November, 2005, Hanoi, Vietnam.

26. Fatemi, S.B., B. Mojaradi, M. Varshosaz, “Introducing an Accuracy Indicator Based on Uncertainty Related Measures” ISPRS 2004, Istanbul, Turkey.

27. Mojaradi, B., C. Locas, M. Varshosaz, “Using learning cellular automata for post classification satellite imagery” ISPRS 2004, Istanbul, Turkey.

28. Zouj, M.J., A. Mansourian, B. Mojaradi, M. Sadeghi, “2DGeometric Correction of IKONOS Imagery Using Genetic Algorithm” CIG 2002 , Ottawa, Canada.

29. کیانژاد، س ع، مجردی، ب، استفاده از شاخصهای مختلف طیفی جهت طبقه بندی عوارض به منظور مدیریت دوره­ای تالاب، دانشگاه اراک، 1389

30. غفاری، ا. مجردی، ب، ولدان زوج، م.ج. "بررسی و مقایسه الگوریتم­های استخراج اعضای خالص از تصاویر فراطیفی بدون دانش اولیه از صحنه تصویر برداری" کنفرانس نقشه برداری 1387

31. کیانژاد، س ع، ورشوساز، م، مجردی،ب، "بررسی روشهای مختلف Stereo Matching و بررسی بکارگیری آنها در توجیه نسبی فتوگرامتری برد کوتاه" کنفرانس نقشه برداری 1383

32. مجردی، ب، لوکس، ک، "بهبود دقت طبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی" پنجمین کنفرانس سیستم های هوشمند ، مشهد.1382

تجربیات و سوابق پژوهشی:

 • مشاوره ایستگاه زمینی بخش پردازش هندسی و رادیومتریکی تصویر- صا ایران

 • مشاور مرکز ماهواره دانشگاه علم و صنعت ایران- مشارکت در امکانسنجی فنی، اقتصادی، طراحی مفهومی، اولیه و جزئی، تهیه طرح کالیبراسیون دوربین، پردازش هندسی و رادیومتریکی تصویر در ایستگاه.

 • مشارکت در طرح طراحی و ساخت یک نرم افزار پردازش رقومی تصاویر ماهواره­ای- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • همکاری با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر روی طرح تهیه دستورالعمل تولید و بهنگام رسانی نقشه های 1:50000از طریق تصاویر ماهواره­ای صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- مرکز سنجش از دور ایران

 • همکاری با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر روی طرح سیستم اطلاعات جغرافیایی پایه معادن و فلزات.

 • مشارکت در طرح سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر شیراز - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • دبیر پروژه فاز شناخت تدوین استراتژی بکارگیری GIS‌ در سطح سازمان آب و برق خوزستان- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • داور و ناظر طرحهای پژوهشی صنعت آب در سازمان آب و برق خوزستان

 • مشاور عالی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در زمینه تهیه نقشه کاداستر زراعی، پراکنش و برآورد سطح زیر کشت گندم.

 • برگزاری دوره های آموزش کاربردی سنجش از دور و GIS در وزارت جهاد سازندگی، سازمان جهاد کشاورزی فارس، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استانهای اردبیل و کرمانشاه.

 • برگزاری سمینار علمی در زمینه کاربرد سنجش از دور در نظام مهندسی ساختمان گیلان و آذربایجان شرقی.

 • 4 سال سابقه ‌فعالیت در موسسه تحقیقات توسعه احسان.

 • محقق در دانشگاه صنعتی دلفت هلند-دانشکده ریاضیات برق و کامپیوتر به مدت 7 ماه.

 • 5 سال عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی 1384-1389

برخی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

ردیف

عنوان

1.

استفاده از سامانه تصویربرداری فراطیفی به منظور تشخیص کیفیت و تازگی ماهی قزل آلا

2.

آنالیز کمی پارامترهای زمین بمنظور تخمین رطوبت سطح خاک شور با استفاده از داده­های سنجش از دور

3.

تلفیق دیدگاه‌های مثبت‌نگری اقتصادی و تخمین هیدرولوژیکی در واسنجی یک مدل مدیریت منابع آب برای یک حوضه آبریز با کاربری غالب آبیاری

4.

توسعه یک مدل ذوب برف گسترده مکانی جهت برآورد توزیعی آب معادل ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی- رودخانه کارون، حوضه بالا دست سد کارون3)

5.

بازیابی بلادرنگ در مسئله تخصیص پهلوگاه در پایانه های کانتینری با لحاظ عدم قطعیت در زمان ورود و تخلیه و بارگیری کشتیها

6.

مکان‌یابی مراکز امداد و نجات جاده­ای بااستفاده از روش­های AHPوFUZZY درGIS

7.

EVALUATING LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPS WITH MODERATION, STATISTICAL AND NEURAL NETWORK METHODS

8.

پهنه بندی خطر فرسایش آبی با به کار گیری مدل "ICONA" بر مبنای فناوری های سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی حوزه آبخیز تنگ سرخ شیراز)

9.

ارزیابی استفاده از تکنیک سنجش از دور در برآورد بار رسوب حوضه های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی : دو زیر حوزه بالا دست سد دز)

10.

بارزسازی، منشاءیابی و زون بندی توده های گردو غبار جنوب غرب ایران با استفاده از سنجش از دور وGIS

11.

تعیین منشاء توده های گرد و غبار با استفاده از داده های سنجش از دور

12.

بررسی و اصلاح رابطه موجود بین داده­های ماهواره­ای و غلظت ذرات معلق در سطح زمین

13.

استخراج و آنالیز جزایر حرارتی شهری با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی

(ناحیه مورد مطالعه : کلان شهر مشهد)

14.

ارزیابی و بهینه سازی عملکرد مدل (FCD (forest canopy density  در تخمین طبقات تراکمی تاج پوشش درختان جنگلی

15.

آنالیز و طبقه بندی طیفی سنگ های آذرین و دگرگون منطقه همدان برای مطالعات سنجش از دور با استفاده از طیف سنجی انعکاسی آزمایشگاهی

16.

شناسایی و تخمین کمی میزان رس و آهک در خاک های آبرفتی جنوب اهواز با استفاده از تصاویر فراطیفی هایپریون

17.

ارزیابی پتانسیل فناوری سنجش از دور در شناسایی و تخمین سطحی میزان کانی های صنعتی

18.

امکان سنجی ارزیابی نسبی تنش آبی گیاه با استفاده از تصاویر ابر طیفی

19.

ارائه الگوریتم مناسب جهت طبقه بندی پیکسلهای مختلط به روش نظارت نشده در تصاویر ابر طیفی

20.

طراحی و توسعه الگوریتمی مناسب به منظور طبقه بندی پیکسلهای مختلط به روش نظارت شده در تصاویر ابر طیفی

21.

استفاده از ترکیب طبقه بندی کننده ها به منظور طبقه بندی تصاویر ابر طیفی

22.

شناسایی و تخمین کمی میزان مواد معدنی با استفاده از داده های فراطیفی

23.

آنالیز جداسازی و تشخیص آنامولی برای تعیین اهداف در تصاویر ماهواره ای

24.

شناسایی اهداف در تصاویر فرا طیفی با تاکید بر مواد معدنی

25.

استفاده از استخراج گر ویژگی غیر پارامتریک وزن دار برای کاهش ابعاد تصاویر فرا طیفی

26.

آنالیز داده های تصاویر فرا طیفی به منظور استخراج اطلاعات با روش projection pursuit

27.

افزایش دقت طبقه بندی تصاویر ماهوار های به کمک ویژگیهای متن تصویر

28.

بهبود الگوریتم تجزیه طیفی با استفاده از طبقه‌بندی‌کننده‌های نرم

29.

استخراج اطلاعات فضایی سه بعدی از دو تصویر ماهواره ای با رزولوشن فضایی متفاوت

30.

ترکیب طبقه بندی کننده های پیکسل های مختلط به منظور بهبود تخمین حضور عوارض درسطح زیر پیکسل

31.

ارائه ی مدل های مناسب بین مقادیر مختلف شوری ، سطح آب زیر زمینی و خصوصیات طیف گیاه نیشکر ، با استفاده از اطلاعات میدانی و تصاویر ماهواره ای

32.

رویکردی جدید برای بخش بندی تصاویر رزولوشن بالای ماهواره ای

33.

استفاده از سامانه تصویربرداری فراطیفی به منظور تشخیص کیفیت و تازگی ماهی قزل آلا

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.11505.22008.fa
برگشت به اصل مطلب