اداره تربیت بدنی- آئین نامه ها
آئین نامه اعرام تیم ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آئین نام اعزام تیم های ورزشی

آئین نامه مسابقات شنا

آئین نامه مسابقات دو و میدانی

آئین نامه مسابقات شطرنج

آئین نامه مسابقات درون دانشگاهی

آئین نامه شرکت در مسابقات تیمی و انفرادی

آئین نامه ورزش کارکنان 

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=31.7870.10047.fa
برگشت به اصل مطلب