دانشکده ریاضی- مدیریت و معاونین
مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

  

دکتر مهدی علائیان

رئیس دانشکده ریاضی

تلفن: ۷۷۲۲۵۴۲0 داخلی ۵۴۲0فاکس: ۷۷۲۴۰۳۰۲

مسول دفتر دانشکده: خانم خانعلیزاده- ۷۷۲۲۵۴۰۰ داخلی ۵۴۰۰

آدرس ایمیل: alaeiyan@iust.ac.ir

webpages.iust.ac.ir/alaeiyan 

 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتراسدالله آقاجانی

معاون پژوهشی دانشکده ریاضی

تلفن: ۵۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰ داخلی ۵۴91

کارشناس پژوهش: خانم طالع - داخلی ۵۴۰۸

ایمیل:aghajani AT iust.ac.ir

 webpages.iust.ac.ir/aghajani

دکترجلیل رشیدی نیا

معاون آموزشی دانشکده ریاضی

تلفن: ۵۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰ داخلی ۵۴۸۷

کارشناس آموزش کارشناسی: خانم کاویانی - داخلی ۵۴۱۰

کارشناس آموزش کارشناسی ارشد:خانم غازاریان - داخلی ۵۴۰۵

کارشناس دروس سرویسی:آقای چمنی- داخلی 5417

ایمیل: rashidinia At iust.ac.ir

 webpages.iust.ac.ir/rashidinia

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.2114.2066.fa
برگشت به اصل مطلب