دانشکده ریاضی- کارمندان
کارمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 

 
شراره خانعلیزاده
مسئول دفتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۰۰ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۰۰
 ایمیل : mathiust.ac.ir
هاجر بختیاری
مسئول مالی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۲۲ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۲۲
 ایمیل : bakhtiyarihiust.ac.ir

 
سارا کاویانی
کارشناس ارشد و مسئول آموزش کارشناسی
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۱۰ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۱۰
 ایمیل : kavianiiust.ac.ir
محسن چمنی
کارشناس دروس سرویسی و جمعدار
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۱۷ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۱۷
 ایمیل : chamaniiust.ac.ir
 
محمد جعفرپوریان
کارشناس ارشد و مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۰۵ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۰۵
 ایمیل : pourianiust.ac.ir

 
الگا غازاریان
کارشناس آزمایشگاههای دانشکده و مسئول
وب سایت

تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۹۲ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۹۲
 ایمیل : ghazarianiust.ac.ir
شبنم طالع
کارشناس امور پژوهش
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۰۸ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۰۸
 ایمیل : shtaleiust.ac.ir
 

 
احمد ذاکرنیا
نامه رسان و تدارکات داخلی
مهدی سعیدی
تدارکات داخلی 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=30.19626.67339.fa
برگشت به اصل مطلب