- دکتر منصور سلطانیه
مطالب درسی و آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فایل های مورد نیاز

AWT Bulletتمرین اول - درس ترمودینامیک پیشرفته                                                                                                          دریافت فایل
AWT Bulletتمرین دوم - درس ترمودینامیک پیشرفته                                                                                                         دریافت فایل

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.9445.13866.fa.html
برگشت به اصل مطلب