- اخبار دانشکده
ارتقاء خانم دکتر اعلم الهدی به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خانم دکتر اعلم الهدی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. اساتید و کارکنان این دانشکده ارتقاء ایشان را تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت دارند.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://www.iust.ac.ir/find-29.4398.70490.fa.html
برگشت به اصل مطلب