دانشکده معماری و شهرسازی- اخبارعلمی
انتصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/8 | 
سر کار خانم دکتر سمانه تقدیر، به سمت « دبیر شورای تحول و ارتقا کیفی و کمی » دانشکده معماری و شهرسازی  منصوب شدند. حکم
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7952.68067.fa
برگشت به اصل مطلب