دانشکده معماری و شهرسازی- اخبارعلمی
انتصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/2 | 
سر کار خانم دکتر سمانه تقدیر، به سمت « مدیر داخلی مجله پژوهش های معماری اسلامی » منصوب شدند. حکم
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://www.iust.ac.ir/find-27.7952.68004.fa.html
برگشت به اصل مطلب