دانشکده معماری و شهرسازی- اخبارعلمی
ارتقاء

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEدرجلسه مورخ 22/6/89 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی مهندس عبدالحمید نقره کار از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7952.17239.fa
برگشت به اصل مطلب