دانشکده معماری و شهرسازی- کارکنان دانشکده
کارکنان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام مسئول وظایف داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیک
سعید محمودی مسئول دفتر ریاست دانشکده ۸۲۰۱ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۱
علی اکبر آدینه مسئول برگزاری دفاعیه های معماری، شهرسازی ، مرمت ۸۲۴۲ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۴۲ adinehaiust.ac.ir
شکیبا ازناوی کارشناس امور اداری ۸۲۰۴ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۴ Aznavishiust.ac.ir
فرشته امینی کارشناس دفتر گروه طراحی صنعتی ۳۲۰۹ ۰۲۱۷۳۲۲۳۲۰۹ aminifeiust.ac.ir
اعظم اسلامی کارشناس خدمات آموزشی (کارشناسی) ۸۲۲۵ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۲۵ Eslamiaiust.ac.ir
عباس امامی کارپرداز ۸۲۴۶ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۴۶  Emamiaiust.ac.ir
مهندس زهره کریمی کارشناس فنی- مسئول سایت رایانه و مدیر وب سایت ، رابط خبری  و رابط اداری ۸۲۲۲ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۲۲  Karimiziust.ac.ir
محمد تهرانی مدیر اجرایی - اداری ۸۲۱۵ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۵  Tehranymiust.ac.ir
زهرا اسلامی کارشناس خدمات آموزشی کارشناسی ارشد معماری ۸۲۱۹ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۹ eslamiziust.ac.ir
احمد صالحی کارشناس خدمات آموزشی (دکترا) ۸۲۴۸ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۴۸ asalehiiust.ac.ir 
مصطفی سوری کارشناس کارگاهها ۸۲۱۶ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۶
-  مرکز تحقیقات ۸۲۲۱ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۲۱ abdiz۲iust.ac.ir
مهندس محسن ملوندی مدیر آموزش ۸۲۰۷ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۷ Malvandiiust.ac.ir
مریم لواف کارشناس مسئول 
امور پژوهشی
۸۲۰۶ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۶  lavafmiust.ac.ir
مهرناز حسینی نژادیان کوشکی کارشناس خدمات آموزشی ارشد مرمت و شهرسازی ،طراحی صنعتی، پردیس کلیه گرایشها(شهرسازی و معماری) ۸۲۱۷ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۷ mkoshkiiust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7135.8945.fa
برگشت به اصل مطلب