دانشکده معماری و شهرسازی- کارکنان دانشکده
کارکنان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

نام مسئول وظایف داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیک
سعید محمودی مسئول دفتر ریاست دانشکده ۸۲۰۱ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۱
علی اکبر آدینه مسئول برگزاری دفاعیه های معماری، شهرسازی ، مرمت ۸۲۱۷ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۷
شکیبا ازناوی مسئول دبیرخانه ۸۲۰۴ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۴ Aznavish AT iust.ac.ir
اعظم اسلامی کارشناس خدمات آموزشی (کارشناسی) ۸۲۲۵ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۲۵ Eslamia AT iust.ac.ir
عباس امامی کارپرداز ۸۲۴۶ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۴۶  Emamia AT iust.ac.ir
مهندس زهره کریمی کارشناس فنی- مسئول سایت رایانه و مدیر وب سایت ، رابط خبری  و رابط اداری ۸۲۲۲ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۲۲  Karimiz AT iust.ac.ir
محمد تهرانی مدیر اجرایی - اداری ۸۲۱۵ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۵  Tehranim AT iut.ac.ir
زهرا اسلامی کارشناس خدمات آموزشی کارشناسی ارشد معماری ۸۲۱۹ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۹  eslamiz  AT iust.ac.ir
 دکتر پردیس بهمنی کارشناس آموزشی ۸۲۲۱ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۳۱
احمد صالحی کارشناس خدمات آموزشی (دکترا) ۸۲۴۸ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۴۸ asalehi AT iust.ac.ir 
- کارشناس کارگاهها ۸۲۱۶ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۶
زینت عبدی  مرکز تحقیقات ۸۲۲۱ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۲۱ abdiz AT iust.ac.ir
مهندس محسن ملوندی مدیر آموزش ۸۲۰۷ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۷ Malvandi AT iust.ac.ir
مریم لواف کارشناس امور پژوهشی ۸۲۰۶ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۶  lavafm AT iust.ac.ir
مریم امیری کارشناس خدمات آموزشی ارشد مرمت و شهرسازی ،طراحی صنعتی ۸۲۴۲ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۴۲ amiriy AT iust.ac.ir

۱

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7135.8945.fa
برگشت به اصل مطلب