دانشکده معماری و شهرسازی- کارکنان دانشکده
کارکنان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1111111111111111111111111111111111111111111

نام مسئول

وظایف

داخلی

تلفن مستقیم

پست الکترونیک

سعید محمودی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

8201

021-73228201

افسانه اسکندری

کارشناس خدمات آموزشی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

3209

021-73228209

 Eskandaria AT iust.ac.ir 

علی اکبر آدینه مسئول برگزاری دفاعیه های معماری، شهرسازی ، مرمت 8242 021-73228242

شکیبا ازناوی

مسئول دبیرخانه

8204

021-73228204

Aznavish AT iust.ac.ir

اعظم اسلامی

کارشناس خدمات آموزشی (کارشناسی)

8225

021-73228225

Eslamia AT iust.ac.ir

عباس امامی

کارپرداز

8246

021-73228246

 Emamia AT iust.ac.ir

مهندس زهره کریمی

کارشناس فنی- مسئول سایت رایانه و مدیر وب سایت

8222

021-73228222

 Karimiz AT iust.ac.ir

محمد تهرانی

مدیر اجرایی - اداری

8215

021-73228215

 Tehranim AT iut.ac.ir

احمد صالحی

کارشناس خدمات آموزشی کارشناسی ارشد معماری

8219

021-73228219

 asalehi  AT iust.ac.ir

 دکتر پردیس بهمنی

کارشناس آموزشی

8221

021-73228231

حمیده کماسائی

کارشناس خدمات آموزشی (دکترا)

8248

021-73228248

امیرحسین شادمهر

کارشناس کارگاهها

8216

021-73228216

زینت عبدی

 مرکز تحقیقات

8221

021-73228221

abdiz AT iust.ac.ir

مهندس محسن ملوندی

مدیر آموزش

8207

021-73228207

Malvandi AT iust.ac.ir

مریم لواف

کارشناس امور پژوهشی

8206

021-73228206

 lavafm AT iust.ac.ir

مریم امیری

کارشناس خدمات آموزشی ارشد مرمت و شهرسازی

8217

021-73228217

amiriy AT iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=27.7135.8945.fa
برگشت به اصل مطلب