معاونت آموزشی- اخبار و رویدادها
همزمانی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با گردهمایی عظیم اربعین حسینی(ع)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/6 | 
در پی تماس های مکرر دانشجویان با حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در رابطه با همزمانی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با گرهمایی عظیم اربعین حسینی(ع) مقرر گردید:
به منظور پیشگیری از عدم برخورداری دانشجویان شرکت کننده در این گردهمایی از تسهیلات آموزشی، حوزه معاونت آموزشی هرگونه همکاری مورد نیاز در خصوص ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان را طبق لیست ارسالی توسط حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه معمول دارد.آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:

https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=26.10534.68033.fa
برگشت به اصل مطلب