گروه معارف- مدیریت گروه
دکتر حمید کریمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=25.7728.9957.fa
برگشت به اصل مطلب