گروه معارف- درباره گروه معارف
درباره گروه معارف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی گروه فرهنگ و معارف اسلامی
گروه فرهنگ و معارف اسلامی دانشگاه علم  و صنعت ایران با تعداد هشت نفر اعضای هیات علمی و یک کارشناس آموزشی به ریاست دکتر حمید کریمی درهرترم حدود۳۵۰۰ دانشجوی دوره کارشناسی را دررشته های مختلف در دروس معارفی و فارسی عمومی سرویس می دهد.
اعضای هیات علمی گروه
استادان معارف اسلامی:
دکترحمیدکریمی دانشیار - رسمی
دکترعلی نصیری استاد - رسمی
دکتر احمدرضا شاه علی  استادیار - رسمی
حجه الاسلام والمسلمین جواد غفاری مربی - پیمانی
دکتر محمود رضا قاسمی استادیار - پیمانی
دکترسیداصغرموسوی کارشناس آموزشی - رسمی
استادان فارسی:
دکتر عبدالمجید ارجمندی استادیار - رسمی
دکتر محسن نصیری استادیار - پیمانی
موضوعات درسی گروه
گروه معارف اسلامی درسهای زیررا درطول ترم به تمام دانشکده ها سرویس می دهد:
اندیشه اسلامی (۱)
اندیشه اسلامی (۲)
اخلاق اسلامی-آیین زندگی
تاریخ امامت- تاریخ تحلیلی صدراسلام-تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی
انقلاب اسلامی ایران-اندیشه سیاسی امام خمینی
تفسیرموضوعی قرآن کریم و تفسیر موضوعی نهج البلاغه
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
دانش خانواده و جمعیت
فارسی عمومی.
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=25.1431.19480.fa
برگشت به اصل مطلب