آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- سوالات الکترونیک صنعتی
نمونه سوالات درسی و امتحانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نیم سال اول سال تحصیلی 6-95  (جدید)

           ⇩

تمرین درس الکترونیک صنعتی (1 - 2 - آزمون پایان ترم)

تمرین درس الکترونیک قدرت (1 - 2 - 3 - 4 - آزمون پایان ترم

تمرین درس ترمیم گرها (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - آزمون پایان ترم)  


تمرین درس الکترنیک صنعتی (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - میان ترم - پایان ترم

تمرین درس الکترونیک صنعتی (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7)

نمونه سوالات مباحث ویژه (ترمیم گرهای شبکه ها) (1 - 2 - 3 - 4 - 5 )

نمونه سوالات الکترونیک قدرت (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)

سوال آزمون پایان ترم الکترونیک صنعتی (13-03-1393)

سوال امتحان میان ترم الکترونیک صنعتی (30-02-1393)

تمرین درس الکترونیک صنعتی (28-02-1393)

تمرین درس الکترونیک صنعتی (21-02-1393)

سوالات امتحان پایان ترم الکترونیک قدرت  (18-10-1392)

سوالات الکترونیک صنعتی (5-4-1392)
سوالات امتحان پایان ترم الکترونیک قدرت (28-10-1391)

سوالات امتحانی میان ترم الکترونیک قدرت (15-07-1391)

سوالات امتحانی پایان ترم الکترونیک صنعتی (31-3-1391)

سوالات امتحانی پایان ترم الکترونیک قدرت (15-04-1390)

سوالات امتحانی پایان ترم الکترونیک صنعتی (31-03-90)

سوالات امتحانی پایان‌ ترم الکترونیک صنعتی (25-03-89)

سوالات امتحانی پایان‌ ترم الکترونیک صنعتی (29-10-88)

سوالات امتحانی پایان‌ ترم الکترونیک قدرت (26-10-88)

پروژه درسی الکترونیک صنعتی (دی 86)

پروژه درسی الکترونیک صنعتی (آبان 88)

مسئله درس سیستم‌های HVDC

الکترونیک قدرت I (پایان ترم 2/11/87)

سوالات امتحانی پایان‌ ترم الکترونیک صنعتی

الکترونیک صنعتی 1

الکترونیک صنعتی 2

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=23.2878.2936.fa
برگشت به اصل مطلب