قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- معرفی کتاب
Applied electro magnetism and materials

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  Applied electro magnetism and materials

  نویسنده: Andre Moliton / Universite de Limoges / Limoges / France

  انتشارات : Springer

  سال انتشار: 2007

  ISBN-10: 0-387-38062-0 eISBN-10: 0-387-38064-7

  ISBN-13: 978-0387-38062-9 eISBN-13: 978-0387-38064-3

  AWT IMAGE

  این کتاب کاربرد های واکنش های ساختاری امواج الکترومغناطیس و مواد را به مانند نمونه ی منتشر شده ی پیشین "الکترمغناطیس پایه و مواد" تشریح می کند.

  به دانشجویان ارشد و دکترای رشته های الکترونیک ، الکترمغناطیس، فیزیک کاربردی، فیزیک ماده یا شیمی فیزیک خواندن این کتاب توصیه می شود.بطور خاص این کتاب رفتار مواد در حضور یک میدان الکترومغناطیس و کاربردهای مرتبط در زمینه های الکترونیک،اپتیک و فیزیک مواد را بررسی و آنالیز می کند.

  این کتاب شامل 10 بخش است که به موارد مختلفی اشاره می کند . به طور مثال سه بخش ابتدایی به توصیف مواد قرار گرفته تحت یک میدان الکتریکی متغیر اختصاص دارند. ماده عمدتا از نقطه نظر دی الکتریسین همراه با برداشت های کلاسیک دبای، کول-کول و کول-دیویدسون در نظر گرفته می شود.

  جزییات بخش های 4 و 5 امواج را در جامد های نیمه هادی تر مطالعه می کند. در ابتدا رفتار یک موج در ارتباط با الکترون ها در واسط دوره ای تشریح می شود و سپس ویژگی های الکترمغناطیسی نیمه هادی ها، خصوصا دامنه ی نوری را شرح می دهد.

  بخش های 6 و 7 قدم فراتر از پدیده های الکترومغناطیس معرفی شده در بخش های پیشین می نهند . در اینجاست که پاسخ غیرخطی یک ماده به موج الکترومغناطیس تحت آزمایش قرار می گیرد و سپس تاثیر حفره و ریزحفره ها بر روی امواج الکترومغناطیس معرفی می گردد.

  بخش های انتهایی مکانیک ذرات را در حضور یک میدان الکترمغناطیس مطالعه کرده و به کار می برند. در انتها یک تشریح جزیی از منابع یون داده می شود که هر کدام تولید پلاسمای پخش شده در یک حالت خاص توسط واکنش های الکترو مغناطیس ذرات باردارشده با عنصر اتمی رااستفده میکنند تا یونیزه شوند.

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=22.9808.15423.fa
برگشت به اصل مطلب