قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- امکانات و آزمایشگاه ها
آزمایشگاهها ی تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری

  این آزمایشگاه قابلیت بررسی ریزساختارهای مواد مختلف در ابعاد نانو و نیز آنالیز ساختاری و کریسالوگرافی فازهای مربوطه با بزرگنمائی حدود 000/800 برابر را دارد. اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

 •    TEM
 •    EDS
 •    Ion Milling

  

  آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  این آزمایشگاه قابلیت انجام بررسی های ریزساختاری تا بزرگنمایی 100,000 برابر و نیز آنالیز های کمی و کیفی به صورت نقطه ای، خطی و سطحی بر روی نمونه های فلزی و غیر فلزی را دارد. همچنین در این آزمایشگاه امکان بررسی های فازی بر روی تصاویر تهیه شده توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی و نیز اعمال پوشش های طلا و کربن بر روی نمونه های غیرهادی وجود دارد. اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

 •   SEM
 •   EDS
 •   Image Analyzer
 •   دستگاه Gold Coater
 •   دستگاه Carbon Coater

 

  

AWT IMAGE

  آزمایشگاه میکروسکوپهای پروبی روبشی (SPM) :

  این آزمایشگاه قابلیت مطالعه سطوح مواد مختلف را بصورت مشاهده جزییات میکرومتری و نانومتری سطوح به صورت سه بعدی دارد. این میکروسکوپها به عنوان مکمل میکروسکوپهای نوری و الکترونی به کار گرفته می شود. نمونه های متالورژیکی، سرامیکی، پلیمری، اپتیکی، نیمه هادی ها سیستمهای ذخیره اطلاعات (CD, HDD) و کاتالیزورها و ... را می توان توسط این میکروسکوپ ها مطالعه نمود. اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

 •  میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM )
 •  میکروسکوپ تونلی روبشی ( STM)

AWT IMAGE

  

  آزمایشگاه اشعه ایکس:

  این آزمایشگاه قابلیت انجام آنالیزهای کمی و کیفی بر روی نمونه های جامد در محدوده اعداد اتمی 92-11، آنالیز فازی، آنالیز تصویر قطب صفحات کریستالی ،اندازه گیری تنش پسماند، بررسی تغییرفاز در دمای بالا را دارد. اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

 •   XRF
 •   XRD

   

AWT IMAGE

  

 

AWT IMAGE

  

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=22.1197.15454.fa
برگشت به اصل مطلب