قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- گروه های تحقیقاتی
.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://www.iust.ac.ir/find-22.1196.11059.fa.html
برگشت به اصل مطلب