دانشکده شیمی- طرحهای پژوهشی 86
لیست پروژه های صنعتی خاتمه یافته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  طرف قرارداد

  نام مجری

عنوان پروژه

  شرکت پالایش گاز فجر جم

  منصور انبیاء

  بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از دورریز سود و ارائه راه حل های مناسب در این زمینه

  شرکت نفت فلات قاره

  منصور انبیاء

  بررسی روش های جلوگیری از خوردگی تاسیسات دریایی

  پالایشگاه کرمانشاه

  یعقوب اسدی قشلاق

  اندازه گیری آلکان ها و الکنها در آب به روش استخراج مایع-مایع همگن و کروماتو گرافی گازی با آشکار ساز یونیزاسیون شعله

  دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی

  یعقوب اسدی قشلاق

  PET اندازه گیری میزان جذب مواد معطر به بطری ها

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دانشکده بهداشت و تغذیه

  یعقوب اسدی قشلاق

  اندازه گیری میزان سلنیم در سرم خون

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.7555.9547.fa
برگشت به اصل مطلب