دانشکده شیمی- تقویم آموزشی دانشکده
برنامه هفتگی ( توجه)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه هفتگی نیمسال دوم 1398 - 1397 
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد آلی مجازی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد نانو مجازی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد تجزیه مجازی دانشکده شیمی

برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی آلی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی معدنی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی تجزیه دانشکده شیمی
برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی فیزیک دانشکده شیمی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=20.7554.9507.fa
برگشت به اصل مطلب