دانشکده شیمی- تقویم آموزشی دانشکده
برنامه هفتگی ( توجه)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه هفتگی دانشکده شیمی نیمسال  اول 98-97
برنامه امتحانات نیمسال   اول 99-98
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی کارشناسی ارشد نانو مجازی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی آلی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی معدنی دانشکده شیمی
برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی تجزیه دانشکده شیمی
برنامه هفتگی دکتری گرایش شیمی فیزیک دانشکده شیمی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.7554.9507.fa
برگشت به اصل مطلب