دانشکده شیمی- آئین نامه های آموزشی
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/14 | 

به پیوست اطلاعیه سرپرست معاونت اطلاعات علم و فناوری ایران در خصوص « پیشینه پژوهش با هدف پیش گیری از انجام پژوهش های تکراری » اعلام می شود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.7542.50171.fa
برگشت به اصل مطلب