دانشکده شیمی- اخبار علمی
جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم زهرا قره داغی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/29 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی
خانم زهرا قره داغی دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ  ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ از رساله  دکتری خود تحت عنوان" سنتز و شناسایی نانوحامل های مغناطیسی و گرافن اکسیدی بر پایه چارچوب های فلز-آلی Cu-TCPP و  Cu۳(BTC)۲ (HKUST-۱) و بررسی توانایی این نانوذرات حساس به ‏pH‏ در دارورسانی هدفمند به تومور " با راهنمایی آقا ی دکتر رحمت اله رحیمی دفاع خواهدکرد.
     استاد راهنما: دکتر رحمت اله رحیمی
     استاد مشاوراول: دکترسید مرتضی نقیب
      استاد مشاور دوم: دکتر فاطمه ملا عباسی
    هیات داوران: دکتر آزاده تجردی- دکتر فرانک منطقی- دکتر علیرضا بدیعی- دکتر اکبر کارخانه
   این جلسه ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه ۱۶ بهمن در دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
   چکیده: اخیرا، استفاده از نانوحامل ها به منظور دارورسانی هدفمند مورد توجه قرار گرفته است. در سامانه های دارورسان هدفمند، دارو به بافت هدف هدایت می شود و اثرات نامطلوب آن بر روی بافت های سالم کاهش می یابد. سه پژوهش با هدف طراحی، سنتز و بررسی عملکرد سیستم های دارورسان هدفمند و کارآمد برای رهایش کنترل شده داروی ضد سرطان با استفاده از نانوحامل های گرافن اکسیدی و مغناطیسی بر پایه چارچوب های فلز-آلی Cu-TCPP  و Cu۳(BTC)۲ انجام شد. نانوحامل های سنتز شده با روش های XRD، FT-IR، UV-Vis، BET، Raman، VSM، FE-SEM، EDX،  TEMو Zeta-potential  مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند. نانوحامل های تهیه شده به دلیل داشتن ویژگی های منحصر بفردی مانند مساحت سطح بالا، زیست سازگاری خوب، ساختارهای حفره ای و مناسب برای بارگیری دارو و حساس بودن به محرک های داخلی و خارجی از جمله pH و میدان مغناطیسی خارجی برای آزادسازی هدفمند و کنترل شده داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین (DOX) استفاده شدند. آزمایش بارگذاری دارو انجام شد و فرآیند رهایش در شرایط برون تنی (In vitro) درمحیط های فسفات بافر سالین با pH هایی مشابه با pH خون و تومورهای سرطانی بررسی شد. نتایج رهایش، بیانگر رهایشی پایدار و کنترل شده و همچنین حساس به pH  بوده و  رهایش دارو در محیط هایی مشابه با اسیدیته تومور با سرعت بیشتری انجام شد. همچنین مطالعات کیفی (تصاویر میکروسکوپی فلوئورسانس) و کمّی (فلوسایتومتری) جذب سلولی، رهایش کنترل شده و آهسته دارو را اثبات کردند.
سمیت داروی دوکسوروبیسین، نانوحامل های حاوی دارو و فاقد دارو بر روی رده های سلولی سرطانی MCF-۷ (سرطان سینه) و HeLa (سرطان دهانه رحم ) و سلو ل های سالم HUVEC ( سلول های اندوتلیال وریدی ناف انسان) و NIH-۳T۳ (سلول های فیبروبلاست جنین موش) با استفاده از آزمون  MTT  بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوحامل های حاوی دارو در مقایسه با داروی آزاد بیش ترین سمیت را بر روی سلول های سرطانی و کم ترین سمیت را بر روی سلول های سالم دارند. اثر درمانی در شرایط درون تنی (In vivo) بر روی موش‌های Balb/c حامل تومور ۴T۱ مورد مطالعه قرار گرفت که نانوحامل حاوی دارو به طور قابل توجهی اثرات ضد توموری بیش تری را در مقایسه با دوکسوروبیسین آزاد نشان داد. همچنین نانوحامل های مغناطیسی از نظر ظرفیت تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) مورد مطالعه قرار گرفتند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-20.6998.66153.fa.html
برگشت به اصل مطلب