دانشکده شیمی- اخبار علمی
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای علی زبردستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/27 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی


آقای علی زبردستی  دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ از رساله دکتری خود تحت عنوان" تهیه و شناسایی ارگانوسیلیکاهای متناوب جدید با استفاده از ۵،۳،۱-تریس [۲-هیدروکسی اتیل]ایزوسیانورات و کاربرد آنها در واکنش های  اکسایشی-کاهشی، تراکمی و  جذب گاز کربن دی اکسید" با راهنمایی آقای دکتر محمد قربان دکامین   دفاع خواهدکرد.
 
    استاد راهنمای اول: دکتر محمد قربان دکامین
  هیات داوران: ۱- دکتر فیروز مطلوبی مقدم ۲- دکتر مجتبی باقرزاده  ۳- دکتر حسین غفوری  ۴- خانم دکتر شهرزاد جوانشیر
 
این جلسه ساعت  ۱۲ روز چهارشنبه در ............... دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
 
 چکیده : در این مطالعه سنتز یک ساختار ارگانوسیلیکای متناوب با استفاه از یک لینکر جدید مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از ترکیب ایزوسیانوریک اسید (THEIC) یک لینکر جدید در شرایط بدون حلال سنتز شد و با استفاده از ابزارهای شناسایی مانند ۱H-NMR ، ۱۳C-NMR ، MAS ، FT-IR ساختار آن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با استفاده از لینکر ایزوسیانوراتی سنتز شده و کوپلیمر P۱۲۳ یک ساختار ارگانوسیلیکای متناوب با مساحت سطح بالا (m۲.g−۱ ۶۹۰) سنتز شد و ساختار آن توسط BET، XRD، Solid state NMR تایید شد. 
در بخشی از این پروژه ساختار مزومتخلخل سنتز شده به عنوان جاذب برای جذب گاز کربن دی اکسید مورد بررسی قرار گرفت و با توجه حضور گروه­های عاملی کاربامات در ساختار PMO، جذب سطحی بالایی در مقایسه با ساختار SBA-۱۵ (بیش از ۲ برابر) مشاهده شد و برای بررسی بهتر برهم کنش ایجاد شده بین بستر و مولکول CO۲،  از ابزار  DFT استفاده شد و ساختار بهینه و نحوه برهمکنش بین مولکولی بررسی شد.
همچنین به منظور بررسی اثر کاتالیزوری PMO-THEIC ، فلز پالادیم بر روی این بستر تثبیت شد و در واکنش احیای نیترو بنزن مورد استفاده قرار گرفت که این واکنش در بازاه زمانی ۲۰ دقیقه در حضور کاتالیزگر PdPMO-THEIC و احیاگر سدیم بوروهیدرید انجام شد.
در بخش دیگری از این مطالعه یون مس بر روی ساختار PMO-THEIC تثبیت شد و واکنش اکسایش بنزیل الکل در حضور H۲O۲ انجام شد و شرایط بهینه واکنش و همچنین استفاده مجدد از کاتالیزور تا ۵ مرتبه مورد بررسی قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6998.64762.fa
برگشت به اصل مطلب