دانشکده شیمی- اخبار علمی
برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/18 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

                                                                                                       
آقای فریدون رحمانی دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ ۹۹/۸/۲۰از رساله دکتری خود تحت عنوان"تهیه و بررسی جاذب ها و پوشش‌دهنده‌های تیتانیا و هیدروکسی‌آپاتیت برپایه سل-ژل برای کاربرد در روشهای مختلف ریزاستخراج با فاز جامد" با راهنمایی آقایان دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی و دکتر علی اسحاقی دفاع خواهدکرد.
    استاد راهنمای اول: جناب آقای دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی
  استاد راهنمای دوم: جناب آقای دکتر علی اسحاقی
  هیات داوران:
  1. خانم دکتر فرزانه شمیرانی   ۲.  آقای دکتر حبیب باقری   ۳.   آقای دکتر منصور انبیاء    ۴.  آقای دکتر علی غفاری نژاد این جلسه ساعت  ۱۵ روز سه شنبه در اتاق سبز دانشکده شیمی دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
      چکیده :
    یک جاذب بر اساس فناوری سل-ژل به صورت فیبر برای روش ریز استخراج با فاز جامد از فضای فوقانی برروی سیم فولادی اصلاح شده، تهیه‌شد. مواد پوشش‌دهنده عبارت بودند از سل‌های هیدروکسی‌آپاتیت (HAP) و تیتانیا. مشخصه‌یابی پوششهای ایجادشده مورد بررسی قرار گرفت. اضافه نمودن سل هیدروکسی‌آپاتیت به سل تیتانیای خالص به طور کاملاً مشهودی می‌تواند ویژگی‌های ریخت شناسی پوشش را تحت تاثیر قرار دهد. پس از بررسی شرایط بهینه و انتخاب بهترین فیبر، قابلیت استفاده از آن در روش HS-SPME برای ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل‌بنزن و ایزومرهای ساختاری زایلن قبل از اندازه‌گیری با دستگاه کرماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز طیف سنج جرمی (GC-MS) مورد بررسی قرارگرفت. تحت شرایط بهینه، مقادیر حد تشخیص (LOD) و حد تعیین مقدار کمی (LOQ) به ترتیب در بازه های ۰۴/۰ تا ۱ میکروگرم بر لیتر و ۱/۰ تا ۵ میکروگرم بر لیتر بدست آمدند. انحراف استانداردهای نسبی (RSD) برای هر فیبر و بین فیبرها در غلظت‌های ۲۰ ، ۲۰۰ و ۵۰۰ میکرو گرم بر لیتر به ترتیب در بازه های ۷۶/۱ تا ۹۱/ ۹ درصد و ۰۳/۳ تا ۰۲/۱۰ درصد بدست آمدند. روش ارائه شده برای استخراج ترکیبات BTEX دارای یک دامنه خطی (LDR) مناسب از ۱/۰ تا۱۰۰۰ میکروگرم بر لیتر بود. به دنبال آن، در جهت معرفی یک پیکر بندی نوین برای روش ریز استخراج فاز جامد با عملکرد بالا، برای اولین بار یک آرایه ۹۶ تایی از فیبرهای توخالی معدنی یکپارچه معرفی شد. فیبرهای توخالی معدنی طی یک فرایند سریع و تکرارپذیر تحت عنوان روش قالب‌زنی با فیبر توخالی پلی‌پروپیلن در حضور ترکیب شبکه‌ساز پلی‌وینیل‌الکل تهیه‌شدند. تکرارپذیری این فرایند برای تهیه جاذب های فیبر توخالی با توجه به مقدار انحراف استانداردهای نسبی محاسبه شده ۹۸/۴ و ۰۸/۱ درصد به ترتیب برای طول و وزن (n=۱۰) مورد تایید قرار گرفت. این شکل توسعه‌یافته از SPME برای اولین بار در استخراج و پیش‌تغلیظ داروی دوکسوروبیسن (DOX) از محیط های آب و ادرار به‌کارگرفته شد. در نهایت، اندازه‌گیری کمی آنالیت استخراج شده، با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع (LC)  مجهز به آشکار ساز طیف سنج جرمی تله یونی صورت گرفت. مقدار میانگین انحراف استاندارد نسبی۸۱/۷ درصد برای سه بار انجام روش ریز استخراج فاز جامد با عملکرد بالا در مقدار متوسط غلظت از DOX با استفاده از آرایه ۹۶ تایی از فیبرهای توخالی معدنی یکپارچه بدست آمد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6998.61475.fa
برگشت به اصل مطلب