دانشکده شیمی- اخبار علمی
برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/8 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی
 
 
آقا حمید رضا اسماعیلی زند دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ14/7/98 از رساله دکتری خود تحت عنوان"  تهیه ی نانو کاتالیزورهای برپایه ی اکسید گرافن و استفاده از آن ها در واکنش های تراکمی و اکسایشی. " با راهنمایی آقا دکتر حسین غفوری  دفاع خواهدکرد.
    استاد راهنمای اول: دکتر حسین غفوری
    هیات داوران:  دکتر علی ملکی (داور داخلی)، دکتر محمد قربان دکامین (داور داخلی)، دکتر محمد رضا نعیمی جمال (مشاور)، دکتر عباس شکروی (داور خارجی)، دکتر قاسم رضانژاد (داور خارجی)، دکتر نجم الدین عزیزی (مشاور)
  این جلسه ساعت  8-10روز یکشنبه 14/7/98 در اتاق سبز دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.

  چکیده :  
در این پژوهش دو کاتالیزگر مایع یونی جامد با استفاده از اکسید گرافن تهیه شدند. در ساختار کاتالیزگر اول از آنیون آهن استفاده شد وکاتالیزگر تهیه شده برای انجام واکنش­های تراکمی تهیه بنزیمیدازول، کرومن و هم چنین در واکنش بیگینلی مورد استفاده قرار گرفت. برای ساخت کاتالیزگر دوم فلز مس مورد استفاده قرار گرفت و کاتالیزگر به دست آمده برای انجام اکسایش تولوئن و تراکم بنزالدهید به دست آمده با آمین های مختلف استفاده شد. هر دو کاتالیزگر تهیه شده قابلیت استفاده در چندین واکنش متوالی را دارا می­باشند و مزایایی از جمله: سهولت جداسازی، کوتاه کردن زمان واکنش و بالا بردن بازده فرآورده­ها را­ می­توان برای آن ها نام برد.
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6998.57666.fa
برگشت به اصل مطلب